Lande NL

Lande NL is de Nederlandse meubelfabrikant van onder andere de merken Artifort en Lande, gevestigd te (5482 TK) Schijndel, aan de Van Leeuwenhoekweg nummer 20, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 16047876.
 

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • 1.1. Annulering: het terugtrekken van een orderregel of complete order en/of het verlagen van een aantal Producten;
 • 1.2. Lande NL: de rechtspersoon Lande NL B.V. met Kamer van Koophandel nummer 16047876, de gebruiker van deze algemene voorwaarden. 
 • 1.3. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de opdracht voor levering van producten aan Lande NL verstrekt of daartoe een offerte aanvraagt. 
 • 1.4. Overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van de Producten en, alleen indien dat uitdrukkelijk in de Overeenkomst is opgenomen, de uitvoering van werk met betrekking tot de installatie van de Producten; 
 • 1.5. Producten: door Lande NL vervaardigde meubels of onderdelen, in de breedste zin van het woord, onder andere binnen de merken Artifort en Lande. 
 • 1.6. Wijziging: een wijziging van een Overeenkomst of uitvoering van een Product, bijvoorbeeld het aantal of een kleur stof. 

 

2. Algemeen

 • 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Lande NL en iedere Overeenkomst die een Opdrachtgever sluit met Lande NL, alsmede op de hieruit voortvloeiende overeenkomsten en verdere (rechts)handelingen. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere verklaring van toepassing op nieuwe Overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en Lande NL en op alle buitencontractuele relaties tussen hen, zoals onrechtmatige daad. 
 • 2.2 Van de algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken als dat schriftelijk tussen Opdrachtgever en Lande NL is overeengekomen. 
 • 2.3 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • 2.4 Indien één of meerdere bepalingen nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van toepassing en treden Opdrachtnemer en Lande NL in overleg om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
 • 2.5 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan beoordelen partijen deze situatie ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 • 2.6 Ook in het geval dat Lande NL niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, behoudt Lande NL het recht om, in andere gevallen, stipte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.

 

3. Offerte en opdrachtbevestiging

 • 3.1 Alle aanbiedingen en offertes van Lande NL zijn vrijblijvend en pas bindend nadat het voorstel door Opdrachtgever is aanvaard, eventueel middels een officiële bestelling of order, en door Lande NL schriftelijk door middel van een orderbevestiging is bevestigd, tenzij anders in de aanbieding of offerte is aangegeven. In geval van maatwerkoplossingen worden de offertes van Lande NL vergezeld van de betreffende tekeningen en is Opdrachtgever voor de aanvaarding daarvan gehouden de betreffende offerte en bijbehorende tekeningen voor akkoord te ondertekenen. Pas na ontvangst van de door Opdrachtgever ondertekende offerte en tekeningen zal Lande NL overgaan tot de schriftelijke orderbevestiging. In geval Opdrachtgever wenst dat Lande NL gebruik zal maken van door Opdrachtgever zelf ter beschikking te stellen stof of leer stelt Opdrachtgever bij de aanvraag een proefstaal aan Lande ter beschikking en past Lande NL haar offerte daarop aan. 
 • 3.2 De orderbevestiging is bindend en Opdrachtgever heeft daarom ook de plicht de orderbevestiging zorgvuldig te controleren. Eventuele correcties op deze orderbevestiging zijn alleen mogelijk indien Opdrachtgever deze binnen twee werkdagen na verzending van de orderbevestiging schriftelijk aan Lande NL doorgeeft. Zonder bericht binnen deze twee werkdagen worden de Producten door Lande NL volgens de specificaties op de orderbevestiging gefabriceerd en geleverd.
 • 3.3 Offertes worden door Lande NL gedagtekend en hebben ingaande die dag een geldigheidsduur van 3 maanden, tenzij in de offerte anders is aangegeven.
 • 3.4 De offertes van Lande NL zijn gebaseerd op de bij de aanvraag van Opdrachtgever verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten. Opdrachtgever is verplicht Lande NL te informeren over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de Overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover hij die kende of behoorde te kennen.
 • 3.5 Alle aanbiedingen en offertes van Lande NL zijn gebaseerd op uitvoering van de Overeenkomst door Lande NL onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.
 • 3.6 In de offerte zal een specificatie worden opgenomen van de te leveren Producten en bij het uitvoeren van werk een specifieke omschrijving worden gegeven van welke werkzaamheden in die offerte zijn opgenomen. Werkzaamheden die niet genoemd zijn in de offerte vallen in ieder geval niet onder de Overeenkomst en kunnen derhalve prijsverhogend werken.
 • 3.7 Lande NL kan niet aan een aanbieding of offerte worden gehouden als die aanbieding of offerte of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • 3.8 In de offerte worden prijzen exclusief BTW opgegeven, tenzij de BTW daarin uitdrukkelijk apart is vermeld. Prijzen zijn verder exclusief overige op de verkoop en levering vallende overheidsheffingen.
 • 3.9 Levering door Lande NL vindt “Af fabriek” plaats, tenzij uitdrukkelijk anders in de offerte is opgenomen of daarna schriftelijk door Lande NL en Opdrachtgever is overeengekomen.
 • 3.10 Op de Overeenkomst zijn naast deze algemene voorwaarden de speciale (prijs)condities zoals opgenomen in de op het moment van het sluiten van de Overeenkomst van toepassing zijnde prijslijsten van toepassing.
 • 3.11 Indien stoffen en onderdelen van Producten separaat besteld en geleverd worden, zullen de verzend- en handelingskosten daarvan van Lande NL aan Opdrachtgever worden doorberekend.
 • 3.12 Als de bestelling of aanvaarding van Opdrachtgever afwijkt van het aanbod of de offerte, dan is Lande NL daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet volgens de afwijkende bestelling of aanvaarding tot stand, tenzij Lande NL schriftelijk anders bevestigt.
 • 3.13 Een samengestelde prijsopgaaf verplicht Lande NL niet tot het verrichten van een deel van de aanbieding of offerte tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 • 3.14 Indien Lande NL met Opdrachtgever is overeengekomen dat Lande NL de Producten ook installeert, dan is de uitvoering van die werkzaamheden uitdrukkelijk in de orderbevestiging opgenomen.

 

4. Overeenkomst

 • 4.1 De Overeenkomst komt conform artikel 3.1 pas tot stand wanneer Lande NL door een orderbevestiging de opdracht van Opdrachtgever accepteert. Dat geldt ook voor aanvullende overeenkomsten in verband met aanvullingen of wijzigingen.
 • 4.2 Alle door Lande NL genoemde termijnen voor levering zijn enkel indicatietermijnen en kunnen nooit als fatale termijn gelden. Levering geschiedt telkens in overleg met Opdrachtgever. Uitstel van de overeengekomen levering door Opdrachtgever is mogelijk voor een periode van maximaal 2 weken. Indien de levering door Opdrachtgever langer dan 2 weken wordt uitgesteld, brengt Lande NL haar opslagkosten, zoals opgenomen in de op het moment van het sluiten van de Overeenkomst van toepassing zijnde prijslijsten, in rekening bij Opdrachtgever.
 • 4.3 Partijen zijn verplicht om alle gegevens van de andere partij vertrouwelijk te behandelen, voor zover die partij weet, kan of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn.
 • 4.4 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Lande NL aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst of, in het geval in de Overeenkomst is opgenomen dat Lande NL in de uitvoering gebruik zal maken van door Opdrachtgever zelf ter beschikking te stellen stof of leer, alle materialen tijdig aan Lande NL worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens en/of materialen niet tijdig aan Lande NL zijn verstrekt, kan Lande NL de uitvoering van de Overeenkomst opschorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening brengen. Dat geldt ook voor extra kosten voortvloeiend uit wijzigingen van de situatie ter plaatse voor gehanteerde afmetingen en, in het geval de overeenkomst zich uitstrekt tot de installatie van de Producten door Lande NL, van de toegang tot de locatie, met name gelet op het installeren van de Producten zelf alsmede de vereisten aan de voor Lande NL in dat geval benodigde toegang tot de locatie.
 • 4.5 Annulering of Wijziging van de Overeenkomst kan uitsluitend plaatsvinden met schriftelijke instemming van Lande NL.
 • 4.6 Aangezien Lande NL haar Producten ordergericht produceert, is Opdrachtgever voor Wijzigingen die Lande NL na schriftelijke instemming zoals bedoeld in artikel 4.5 uitvoert die niet te wijten zijn aan een toerekenbare tekortkoming van Lande NL afzonderlijke kosten verschuldigd.
 • 4.7 Met betrekking tot Producten die tot de reguliere collectie van Lande NL behoren, zal Lande NL een verzoek van Opdrachtgever tot Wijziging binnen twee werkdagen na verzending van de orderbevestiging, enkel na schriftelijke instemming zoals bedoeld in artikel 4.5, kosteloos doorvoeren. Wijziging van Producten die niet tot de reguliere collectie van Lande NL behoren of van Producten die wel tot de reguliere collectie van Lande NL behoren maar het verzoek van Opdrachtgever na de genoemde termijn van twee werkdagen is ontvangen, zijn enkel mogelijk na schriftelijke instemming zoals bedoeld in artikel 4.5 en tegen vergoeding door Opdrachtgever van de daarvoor door Lande NL te maken kosten met een minimum van € 50.
 • 4.8 Annulering is enkel mogelijk tegen vergoeding door Opdrachtgever van de door Lande NL reeds gemaakte kosten. Daarnaast brengt Lande NL bij Annulering in ieder geval 15 % van de waarde van de geannuleerde order of orderregel in rekening.
 • 4.9 Afgezien van de gevallen waarin Lande NL vooruitbetaling met Opdrachtgever overeenkomt en daarvoor een aanbetalingsfactuur verstuurt, is in alle gevallen de betalingstermijn van de facturen van Lande NL 30 dagen na factuurdatum. Indien van toepassing wordt in de factuur gespecificeerd:
  • de prijs ingevolge de Overeenkomst;
  • het reeds betaalde bedrag van een aanbetalingsfactuur;
  • een specificatie van mogelijk meerwerk;
  • een specificatie van al hetgeen Lande NL overigens op grond van de Overeenkomst van Opdrachtgever te vorderen heeft.
 • 4.10 De betalingstermijn is een fatale termijn en indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, en dit is niet toe te rekenen aan Lande NL, dan is Opdrachtgever zogenoemd automatisch in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke (handels)rente verschuldigd met ingang van de dag waarop de betalingstermijn is verstreken tot de dag der algehele betaling. Lande NL is dan ook bevoegd invorderingsmaatregelen te treffen. Alle kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden als volgt bepaald:
  • a) Voor zover Opdrachtgever ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt Lande NL aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten voor zover het openstaande bedrag - na het intreden van het verzuim - niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag na de dag van aanmaning wordt voldaan; of:
  • b) Voor zover Opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt Lande NL aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15 % van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 250,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur, onverminderd het recht van Lande NL de werkelijke buitengerechtelijke kosten die dit bedrag te boven gaan, te vorderen. De gerechtelijke kosten omvatten de volledige door Lande NL gemaakte kosten, ook indien deze het wettelijke liquidatietarief te boven gaan.
 • 4.11 Indien een factuur niet tijdig wordt voldaan, is Lande NL voorts gerechtigd werkzaamheden of levering voor de betreffende of andere Overeenkomsten met Opdrachtgever op te schorten, alsmede nieuwe orders te weigeren, mits die betaling ook na schriftelijk aanmaning om alsnog binnen 14 dagen te betalen is uitgebleven.
 • 4.12 Lande NL heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

 

5. Installatie

 • 5.1 Voor zover de Overeenkomst zich uitstrekt over de werkzaamheden die Lande NL moet uitvoeren voor de installatie van Producten, is Opdrachtgever jegens Lande NL verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle voorzieningen en voorwaarden die noodzakelijk zijn voor de installatie van de Producten door Lande NL.
 • 5.2 Opdrachtgever zorgt er in ieder geval voor dat:
  • Het personeel van Lande NL of de door haar ingeschakelde derde partij ter plaatse zijn werkzaamheden voor de installatie van Producten kan uitvoeren, een en ander gedurende normale werkuren en indien naar de mening van Lande NL noodzakelijk buiten de normale werkuren om, mits dit aan Opdrachtgever is meegedeeld.
  • De aangewezen plaats geschikt is voor de installatie van de Producten.
  • De locatie normaal toegankelijk is voor de installatie van de Producten.
 • 5.3 Schade en kosten aan de zijde van Lande NL die ontstaan doordat Opdrachtgever niet aan de verplichtingen zoals opgenomen in artikel 5.2 heeft voldaan, komen voor rekening van Opdrachtgever.
 • 5.4 Ook de door Lande NL genoemde termijnen met betrekking tot installatie zijn enkel indicatietermijnen en kunnen nooit als fatale termijn gelden.

 

6. Intellectueel Eigendom

 • 6.1 Lande NL behoudt zich alle mogelijk van toepassing zijnde rechten van intellectuele eigendom voor op onder andere aan Opdrachtgever verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen. Op het eerste verzoek van Lande NL dient Opdrachtgever die zaken onverwijld te retourneren, onverminderd andere aan Lande NL ten dienste staande wettelijke maatregelen.
 • 6.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan materiaal van Lande NL waarop intellectuele eigendomsrechten rusten op enige wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren of ten toon te stellen zonder uitdrukkelijk voorafgaande toestemming van Lande NL.
 • 6.3 Lande NL heeft het uitsluitend recht tekeningen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van Producten te maken, vermenigvuldigen en openbaar te maken voor commerciële doeleinden, zowel off- als online. Indien Opdrachtgever met het eerste verzoek daartoe instemt, stelt Opdrachtgever Lande NL in de gelegenheid daarvoor op locatie foto’s te komen (laten) maken van de Producten.
 • 6.4 Voor haar Producten werkt Lande NL samen met een grote verscheidenheid aan ontwerpers waarvan Lande NL de benodigde rechten voor het produceren en vermarkten daarvan heeft verkregen. Op grond hiervan heeft Lande NL, maar ook Opdrachtgever de verplichting om te allen tijde de integriteit van de modellen van de Producten te respecteren en de naam van de betreffende ontwerper van een Product in promotionele documentatie op de door Lande NL voorgeschreven manier te vermelden. Datzelfde geldt voor het gebruik van de door Lande NL voor bepaalde Producten gebezigde merknamen.
 • 6.5 Het is Opdrachtgever verboden de Producten te verhuren, uit te lenen of te verkopen voor openbaar gebruik (promotie, reclame, integratie in audiovisuele of andere uitingen) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lande NL.

 

7. Opslag en eigendomsvoorbehoud

 • 7.1 Ingeval de Producten door Lande NL op de afgesproken leverdatum niet door Opdrachtgever worden aanvaard, anders dan wegens gebrekkige levering dan wel omdat Opdrachtgever de zaken niet wil aanvaarden, zal Lande NL binnen een redelijke termijn een tweede leveringspoging doen. Lande NL is na weigering na de tweede leveringspoging gerechtigd opslagkosten en eventuele verdere aantoonbare schade en redelijke kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 • 7.2 Alle geleverde en nog te leveren Producten blijven uitsluitend eigendom van Lande NL zolang Opdrachtgever de op de levering betrekking hebbende facturen, alsmede eerdere of latere facturen, nog niet of niet volledig heeft voldaan.
 • 7.3 Zolang de eigendom van de in lid 2 bedoelde Producten niet op Opdrachtgever is overgegaan, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze te verpanden of hierop aan derden enig ander recht te verlenen. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst aangaat om de Producten direct aan een derde, de eindklant, door te verkopen en in afwijking van artikel 3.9 schriftelijk door Lande NL en Opdrachtgever is overeengekomen dat levering plaatsvindt direct bij de eindklant, is Opdrachtgever in dat geval verplicht een vergelijkbaar eigendomsvoorbehoud van toepassing te verklaren op de eindklant. Bij overtreding hiervan of indien Opdrachtgever geen rechtsgeldig beroep op het door hem gemaakte eigendomsvoorbehoud kan worden gedaan, wordt de verkoopprijs/aanneemsom terstond volledig opeisbaar, onverminderd de rechten van Lande NL uit hoofde van voormeld eigendomsvoorbehoud.
 • 7.4 Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten met de nodige zorgvuldigheid te bewaren, te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op het eerste verzoek van Lande NL daartoe ter inzage te geven.
 • 7.5 Indien derden beslag leggen op de eigendommen van Lande NL dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Lande NL zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 • 7.6 Zodra Opdrachtgever in verzuim is of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is Lande NL gerechtigd zich zonder dat hiertoe enige voorafgaande aankondiging of ingebrekestelling noodzakelijk is, zijn eigendommen terug te nemen, zulks onverminderd de overige rechten die Lande NL toekomen, waaronder zonder gerechtelijke tussenkomst de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Opdrachtgever wordt in ieder geval geacht in betalingsmoeilijkheden te verkeren zodra een verzoek tot surseance van betaling is gedaan, faillissement is aangevraagd, wettelijke schuldsanering op Opdrachtgever als natuurlijk persoon van toepassing is verklaard of ten laste van Opdrachtgever beslag is gelegd.

 

8. Aansprakelijkheid

 • 8.1 Behoudens grove schuld aan de zijde van Lande NL is Lande NL in geen geval aansprakelijk voor bedrijfsschade, andere indirecte schade, waaronder gevolgschade (ook schade aan andere eigendommen door eventuele late levering of door gebruik van de Producten), schade van derden, winstderving, inkomstenderving en extra kosten door feiten of omstandigheden die niet aan Lande NL zijn te wijten.
 • 8.2 Lande NL is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Lande NL bij de uitvoering van werkzaamheden is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 • 8.3 Opdrachtgever vrijwaart Lande NL voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.
 • 8.4 Klachten over de geleverde Producten moeten volledig en duidelijk omschreven, bij voorkeur schriftelijk of elektronisch voorzien van fotomateriaal waaruit de klacht blijkt, worden ingediend bij Lande NL, tijdig nadat Opdrachtgever de gebreken heeft ontdekt. Bij niet consumentenkoop van Producten is tijdig binnen 5 werkdagen na leverdatum en na het verstrijken van deze termijn zonder schriftelijke klacht van Opdrachtgever geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door Opdrachtgever aanvaard. Bij consumentenkoop van Producten is een kennisgeving binnen een termijn van twee maanden na de ontdekking van het gebrek in elk geval tijdig. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat Opdrachtgever zijn rechten ter zake verliest.
 • 8.5 Opdrachtgever is gelet op artikel 8.4 dan ook gehouden de geleverde Producten op het moment van levering, althans, indien dit aantoonbaar niet mogelijk is, in een zo vroeg mogelijk stadium en op deskundige wijze te (doen) beoordelen.
 • 8.6 Indien een klacht is ingediend, dient Opdrachtgever de betreffende Producten ter beschikking van Lande NL te houden en Lande NL in de gelegenheid stellen de klacht te onderzoeken.
 • 8.7 Indien een klacht gegrond is, dan zal Lande NL de Producten vervangen of, indien dat niet meer mogelijk of zinvol zou zijn, zal Lande NL een gedeelte van de prijs die daarmee overeenkomt aan Opdrachtgever crediteren.
 • 8.8 De in verband met een klacht te retourneren Producten dienen zoveel mogelijk in de originele verpakking klaar te worden gezet. Partijen treden in overleg over het transport van deze Producten.
 • 8.9 Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de Opdrachtgever verplicht tot afname en betaling van de gekochte Producten. De Opdrachtgever is ook niet bevoegd tot verrekening.
 • 8.10 Indien het alsnog leveren of vervangen van de Producten niet meer mogelijk of zinvol is en dit aan Lande NL toerekenbaar is, dan zal Lande NL slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van dit artikel.
 • 8.11 Indien Lande NL aansprakelijk mocht zijn, geldt dat de aansprakelijkheid van Lande NL beperkt zal zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Lande NL afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, met inbegrip van het eigen risico dat Lande NL in verband met die verzekering draagt. Op eerste verzoek van Opdrachtgever voorziet Lande NL Opdrachtgever van de betreffende verzekeringspolis. Indien en voor zover om welke reden dan ook op grond van de aansprakelijkheidsverzekering geen uitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Lande NL in ieder geval beperkt tot maximaal het bedrag van de overeengekomen prijs van de betreffende orderbevestiging, exclusief btw.

 

9. Conformiteit en garantie

 • 9.1 Aangezien Lande NL met betrekking tot de uitvoering van een Overeenkomst de Producten speciaal voor en conform de opgegeven gegevens van Opdrachtgever heeft vervaardigd is een mogelijke afkoelingsperiode en bedenktijd niet aan de orde en worden Producten niet teruggenomen.
 • 9.2 De door Lande NL geleverde Producten moeten die eigenschappen bezitten die Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten (conformiteit). Indien daaraan niet wordt voldaan en de oorzaak daarvan niet buiten de verantwoordelijkheid van Lande NL valt, heeft Opdrachtgever recht op reparatie respectievelijk vervanging, (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst en/of prijsvermindering.
 • 9.3 Naast de wettelijke verplichting genoemd in artikel 9.2 biedt Lande NL Opdrachtgever garantie op de geleverde Producten voor zover het gebreken betreft waarvan Lande NL niet aannemelijk kan maken dat deze het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik. Lande NL schakelt hiervoor een externe expert in die daartoe een rapport ter beschikking stelt. Indien Lande NL daarmee aannemelijk maakt dat de gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik, komen de kosten van de externe expert voor rekening van Opdrachtgever. Tenzij uitdrukkelijk bij de offerte anders overeengekomen, geeft Lande NL vanaf de dag van levering 5 jaar garantie op montage- en fabricagefouten van haar Producten en omvat het op verzoek van de Opdrachtgever herstellen van die montage- en fabricagefouten.
 • 9.4 Aanspraken op de garantie moeten binnen de garantieperiode schriftelijk aan Lande NL kenbaar gemaakt worden onder vermelding van het originele factuur- of ordernummer.
 • 9.5 Onder de garantie vallen uitdrukkelijk niet:
  • Reparaties verricht door derden;
  • Ingezonden materialen, waaronder door Opdrachtgever zelf ter beschikking te stellen stof of leer in het geval in de Overeenkomst is opgenomen dat Lande NL in de uitvoering daarvan gebruik zal maken;
  • Normale slijtage en gebruikssporen;
  • Schade ten gevolge van oneigenlijk gebruik of een onjuist onderhoud;
  • Plooivorming;
  • De natuurlijke kenmerken van natuurproducten, waaronder in ieder geval hout, houtfineer en leder, zoals insectenbeten, littekens, kleurnuances;
  • Stoffen behandeld met een vuil werende coating;
  • Kleurafwijkingen in getoonde en gebruikte stoffen, alsmede bij nabestellingen.
 • 9.6 In het geval Lande NL bij een beroep op de garantiebepaling het bekledingsmateriaal van de Producten moet vervangen, dan wordt bij de door Opdrachtgever daardoor aan Lande NL te betalen vergoeding (voor het gebruikte materiaal, de uit te voeren her-stoffering en mogelijk transport) rekening gehouden met de normale afschrijving op duurzame gebruiksgoederen.

      jaar 1 en 2           100% garantie– vergoeding door Opdrachtgever: 0%

      jaar 3                     75% garantie– vergoeding door Opdrachtgever: 25%

      jaar 4                     50% garantie– vergoeding door Opdrachtgever: 50%

      jaar 5                     25% garantie– vergoeding door Opdrachtgever: 75%

      Meer dan 5 jaar    garantie vervalt

 • 9.7 De garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde Producten.
 • 9.8 Afwijkingen aan de geleverde Producten betreffende kleur, slijtvastheid, structuur en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, dan wel handelsgebruik, kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten.

 

10. Toepasselijk recht en geschillen

 • 10.1 Op alle aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten alsmede daaruit voortvloeiende overeenkomsten en verdere (rechts)handelingen tussen Opdrachtgever en Lande NL is Nederlands recht van toepassing.
 • 10.2 Verschil van mening tussen Opdrachtgever en Lande NL wordt zoveel mogelijk in onderling overleg of bij toestemming van beide partijen via mediation opgelost. Leidt dit niet tot een oplossing, dan worden geschillen bij uitsluiting beslist door de bevoegde Nederlandse rechter in de plaats waar Lande NL op het moment waarop zich een geschil voordoet is gevestigd.